BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Woonactiedagen Den Haag

Woonactiedagen
[English below]

Op vrijdag en zaterdag 31 juli en 1 augustus zullen in Den Haag WOONACTIEDAGEN plaatsvinden. Het thema voor vrijdag is sociale huur en precaire woonvormen — zaterdag is het thema de uitverkoop van de stad en gentrificatie. Gedurende deze twee dagen zullen we collectief een vuist maken tegen precariteit en woningnood.

De afgelopen jaren is de stad meer en meer een sociaal strijdtoneel geworden. Woningen en de openbare ruimte staan steeds meer onder de directie van het kapitaal. De stad wordt omgevormd tot een winstmodel: een nieuw apparaat om welvaart te accumuleren voor een selecte groep. Dit heeft drastische gevolgen voor velen van ons. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen lopen alleen maar op, de huur is al veel te duur en de politieke onwil om het probleem aan te pakken is verstikkend. In de binnenstad wordt de ene loft na de andere gerenoveerd en dure vrije sector woningen gebouwd. De hippe koffietentjes en hun terrassen verspreiden zich als een olievlek over de stad.

We willen geen stad voor enkel consumptie,
maar om er te kunnen leven!

Gepaard met gentrificatie spant het net van statelijke controle in openbare ruimtes zich aan. Terwijl we gedwongen worden om steeds meer huur te betalen voor steeds kleinere woningen, worden we op straat ook niet met rust gelaten. Op straat hangen maakt je bij voorbaat verdacht, je wordt uiteengedreven wegens samenscholing. Alleen een park of sportveldje blijft voorlopig toegankelijk, maar altijd onder toeziend oog van camera’s. Onze leefruimtes krimpen, dit is niet meer te pikken!

Laten we daarom op 31 juli en 1 augustus actievoeren tegen de uitverkoop van onze steden, van onze woningen en onze levens. We nodigen iedereen uit om in Den Haag, het parlementaire hol van de leeuw, te strijden voor het recht op wonen en de stad!

Mail: woonopstanddenhaag [at] riseup.net

Twitter: @woonopstand070

Meer info: woonactiedagen.wordpress.com

KOM NAAR HET WOONSPREEKUUR!
BPW Den Haag houdt vrijdag van 15:00-17:00 WOONSPREEKUUR in de binnentuin van de Grote Pyr: ingang Waldeck Pyrmontkade 115, hek rechts van de gymzaal. Ook zullen we dan praten over bewonersacties waaronder Weiger de Huurverhoging.

Housing Action Days The Hague

On Friday and Saturday 31st of July and 1st of August, HOUSING ACTION DAYS will take place in The Hague. The theme for Friday is social housing and precarious modes of housing. The theme for Saturday is the selling out of the city and gentrification. During these two days we will make a collective fist against precarity and the housing shortage.

In the past couple of years the city has become the stage of a social struggle. Capital is increasingly controlling housing and public spaces. The city is transformed into a revenue model, a new apparatus for a select group to accumulate wealth. This has drastic consequences for many of us. De waiting lists for social housing are ever lengthening, rents are already way too expensive and the political unwillingness to take up these issues is stifling. In the inner city, one loft gets restored after another and only expensive private sector housing is built. Hip coffeehouses and their terraces are spreading like an oil spill.

We don’t want a city merely for consumption,
but a city in which we can live!

Paired with the gentrification, the state’s net to control public spaces tightens. Concurrently to being forced to pay increasingly high rent for increasingly small spaces, we are being dispossessed of the streets: hanging out in the street is perceived as suspicious and will get you castigated for gathering. The only places where you can still gather in public are parks or sports field – but never without the supervision of cameras. Our living spaces are shrinking, we will no longer put up with this shit anymore!

For this reason, let us meet on 31st of July and 1st of August, to take action against the selling out of our cities and our lives. We invite everyone to come to The Hague, the parliamentary belly of the beast, to struggle for the right to live and to the city!

Mail: woonopstanddenhaag [at] riseup.net

Twitter: @woonopstand070

More information: woonactiedagen.wordpress.com

COME TO THE HOUSING CONSULTATION HOUR!
On Friday BPW Den Haag organises an OPEN MEETING from 15:00-17:00 in the courtyard of the Grote Pyr: entrance Waldeck Pyrmontkade 115, gate at the right side of the gym. Amongst other things we’ll discuss recent tenant actions like Weiger de Huurverhoging.

Steun de strijd voor woonzekerheid!

Recente berichten

BPW Nieuwsbrief

nl_NLNL