BOND PRECAIRE WOONVORMEN

ENGLISH VERSION BELOW

Terwijl we middenin de wooncrisis en coronacrisis zitten verhoogd de Nederlandse overheid alweer fors de huren. Meer dan 25% van de huurders (800.000) heeft volgens de Nibud al betalingsproblemen. Dat kan zo niet langer.

Kom in actie

Doe een voorstel voor huurverlaging en stuur onderstaande brief aan uw verhuurder. Sluit je aan bij BPW. Samen komen we in actie voor woonzekerheid voor iedereen. Wij willen daarom nu een stop op huurverhogingen en huisuitzettingen. Lees hier meer wat je zoal kunt doen in zo’n situatie.

Verstuur deze brief per post en email. Bewaar een kopie voor uzelf.

<uw naam>
<adres>
<postcode en woonplaats>
<e-mail>

Aan
<naam>
<adres>
<postcode en plaats>
<e-mail>

<woonplaats, datum>

Onderwerp: verzoek om huurverlaging

Geachte heer / mevrouw,

sinds <datum> huur ik een woning van u. 

Ik ben van mening dat de huur te hoog is, omdat: <kies uw situaties>

- de huren jarenlang boven inflatie zijn verhoogd. 
- de belasting die woningcorporaties moeten betalen over sociale huurwoningen (verhuurdersheffing, ATAD, VPB) is ca. 3 maanden/25% van de jaarhuur en is doorberekend in de huurprijs. 
- de doorberekening van de WOZ waarde in mijn huurprijs door speculatie met huur- en koopwoningen in mijn buurt onredelijk hoog is.
- de winst in de huur te hoog is. 
- de prijsopdrijving en fictieve waardestijgingen die door woningschaarste zijn ontstaan is doorberekend. 
- er geen verbeteringen aan de woning hebben plaatsgevonden.
- de corona-crisis en de daaruit voorkomende recessie zal hoogstwaarschijnlijk een negatieve impact hebben op mijn inkomen
inkomens stijgen al jarenlang niet, werk wordt steeds onzekerder, maar huren stijgen onverkort. 

Dit maakt het onredelijk de rekening hiervan bij mij als huurder neer te leggen.

<indien van toepassing> Daarnaast is mijn inkomen gedaald. Ik wil dus de (inkomensafhankelijke) huurverhoging terugdraaien. <kies uw situatie>

Mijn voorstel is om de huur te verlagen met <5% 10% 25% 50% 100%>

Huidige kale huurprijs per maand: € <bedrag>
Nieuwe kale huurprijs per maand: € <bedrag>
Voorgestelde huurverlaging per maand: € <bedrag>

Ik stel voor dat de nieuwe huur ingaat per: <datum: minimaal 2 maanden na datum brief> en ontvang hiervan graag een schriftelijke bevestiging. 

Mocht u niet akkoord gaan met mijn voorstel, dan ontvang ik graag een specificatie van de opbouw van de huurprijs, de kosten van de bedrijfsvoering, alsook uw motivatie, vóór de voorgestelde ingangsdatum. 

Mocht u ook dit jaar voornemens zijn de huur alweer te verhogen dan beraad ik me op verdere stappen. Hopende op uw coulante houding en dat we er ook dit jaar weer samen uitkomen. 

Met vriendelijke groet,

<naam en handtekening>

ENGLISH VERSION

While we are in the midst of the housing and corona crises, the Dutch government is raising rents considerably like every year. According to the Nibud, over 25% of tenants (800,000) already have payment problems. Things can’t go on like this.

Take action!

Propose rent reduction and send the letter below to your landlord. Join with Bond Precaire Woonvormen (BPW). Together we take action for housing security for all. We request to stop rent increase and evictions. Read more here on about you can do in such a situation.

Send this letter by post and email. Keep a copy for yourself.

<your name>
<address>
<zip code> <city>
<e-mail>

To:

<landlord name>
<address>
<zip code> <city>
<e-mail>
<place of residence, date>

Subject: request for rent reduction

Dear Sir / Madam,

Since <date> I have been renting an apartment from you as a tenant.

I believe the rent is too high because: <choose your situations>
• rents have been rising above inflation for many years.
• taxes of housing associations payed on social housing (landlord levy, ATAD, VPB) is approximately 3 months / 25% of the annual rent and is diverted to the tenant's rent.
• determination of the property's WOZ value effecting my rent is unreasonably high due to speculation with rental and owner-occupied homes in my neighborhood.
• the profits made off the rent are too high.
• both price increase and fictitious increases in value that have arisen due to a housing shortage have effected my monthly rent.
• no improvements have been made to the home.
• the corona crisis and the ensuing recession will most likely have a negative impact on my income.
• rents are rising unabated, while incomes have not been rising for years and employment is becoming increasingly uncertain.

This makes it an unreasonable act to push all consequences to the tenant's burden.

<if applicable> In addition, my income has decreased. Therefore I want to reverse the (income-related) rent increase. <choose your situation>

My proposal is to reduce the rent by <5% / 10% / 25% / 50% / 100%>.

Current rent (excluding services) per month: € <amount>
New rent (excluding services) per month: € <amount>
Proposed rent reduction per month: € <amount>

My proposal is to start the new rent on <date: at least 2 months after the date of the letter>. I would like to receive your written confirmation.

If you do not agree with my proposal, I would like to receive a specification of the structure of the rental price, the costs of business operations, as well as your motivation, before the proposed commencement date.

Should you nonetheless intend to increase the rent this year, I will consider further options.
Hoping for your leniency and that we can jointly resolve these matters.

Sincerely,

<name and signature>
nl_NLNL