BOND PRECAIRE WOONVORMEN

Actiegroepen rond huisvesting in Europa hebben zaterdag 28 maart 2020 uitgeroepen tot internationale actiedag, en die hele week tot internationale actieweek. Vorig jaar demonstreerden er alleen in Berlijn al 40.000 mensen om onteigening van grote woningconcerns te eisen. Ook Nederland organiseerden we de actie-tour Sale Amsterdam en waren er acties overal in Europa tegen de ‘huurwaanzin’ en voor het recht op wonen. Dit jaar willen we nog meer mensen op de been brengen, en hopen we dat het weer een echte internationale mobilisatie wordt. Huizen voor mensen, niet voor de winst!.

Op donderdagavond 5 maart houden we in wijkcentrum Ru Paré (19:00 Chris Lebeaustraat 4 Amsterdam) een vervolgvergadering om activiteiten in Nederland voor te bereiden. De BPW doet ook dit jaar weer mee en nodigt iedereen uit om mee te denken en te doen.

Deel het Facebook event van de demo: “Huizen voor mensen, niet voor winst! #woonopstand.

Hierbij de vertaling van de oproep uit Duitsland. (English version at bottom) (Vertaling globalinfo.nl, die best graag donaties ontvangt)

28 maart 2020: Wonen voor mensen, niet voor de winst!

Sinds de subprime-hypotheekcrisis in 2008 is de strijd om het recht op wonen en op de stad alleen maar verhevigd: onze huizen zijn nog steeds een goudmijn en zijn een speelbal op de beurs, die geen mensen en alleen maar winst ziet.

Woningspeculatie drijft de huren en de vastgoedprijzen op, terwijl de hoeveelheid betaalbare en publieke woningen blijft dalen. Onze gemeenschappen en buurten worden in snel tempo gerenoveerd om meer winst te genereren: onze favoriete kroeg, onze onmisbare kinderopvang of onze lokale krantewinkel worden bedreigd of zijn al verjaagd.

Terwijl sommigen van ons huiseigenaren zijn geworden en zich in de schulden hebben gestoken zodat we een dak boven ons hoofd konden hebben – altijd met het risico om onze huizen aan de bank te verliezen zoals velen is overkomen – zijn anderen onder ons huurders en ontvangen ontruimingsberichten of huurverhogingen die steeds meer van onze maandelijkse inkomsten wegnemen. Onze woningen worden op de markt gezet en doorverkocht met huurders en al, met winstoogmerk, onze huren blijven stijgen, onze woningen worden kantoren en co-werkplekken, vakantieappartementen, of blijven gewoon leeg staan als financiële investering.

We krijgen een uitzettingsbevel en worden met geweld uit onze huizen gehaald, uit onze wijken gescheurd en op straat gezet. Als daklozen worden we gedwongen om in onmenselijke omstandigheden te leven.

Deze wreedheden zijn op veel plaatsen in Europa en in de wereld een alledaags verschijnsel geworden. Maar we zullen deze onrechtvaardigheid en dit geweld niet langer tolereren. De uitverkoop van steden in het belang van enkelen is geen natuurwet, maar het gevolg van een ongeremd economisch systeem en een beleid dat elk gevoel van sociale verantwoordelijkheid lijkt te hebben verloren. Samen kunnen we daar verandering in brengen!

Overal in de wereld staan mensen op om onze huisvestingsrechten op te eisen: we moeten ons organiseren in onze wijken, onze krachten bundelen in huurdersorganisaties en buurtgroepen, uitzettingen blokkeren, leegstaande huizen kraken, de veilingen van onze woningen stoppen en alternatieve woonvormen creëren door ervaringen te delen met mensen in andere steden en landen.

Huisvesting voor mensen – niet voor de winst!

We zijn solidair met elkaar en eisen dat onze huizen en steden niet langer een bron van winst zijn. We willen in fatsoenlijke huisvesting leven zonder angst om te worden ontruimd, want huisvesting is een essentiële plek voor elk levend wezen: het is ons huis, geen handelswaar!

Wij willen steden die onze diversiteit vertegenwoordigen en daarom pleiten wij voor de volledige integratie van de verschillende sociale, culturele, educatieve en economische dimensies van onze steden; ongeacht inkomen, etniciteit, geografische herkomst, seksuele geaardheid, geslacht of leeftijd. Wij willen het recht hebben om in een fatsoenlijk huis te leven en actief deel te nemen aan de ontwikkeling en transformatie van onze steden.

Wij, een internationaal verbond van huurdersinitiatieven en recht-op-stadsgroepen, eisen:

1. Wij willen werkelijk sociale huurprijzen, en een fundamenteel ander huurrechtssysteem. Geen winstbejag met onze huren en woningen!

2. Een einde aan uitzettingen en dakloosheid. Housing First in waardige huizen en een wettelijk afdwingbaar recht op huisvesting!

3. Een einde aan leegstand! Wij eisen dat de verhuur van speculatieve leegstand afgedwongen kan worden. Bezette panden legaliseren!

4. Echte democratische medezeggenschap en collectieve rechten van huurders en bewoners (m/v). We willen inspraak hebben in wat er met onze huizen en onze steden gebeurt!

5. een nieuw statuut zonder winstoogmerk in de huisvestingssector, een einde aan de grondspeculatie, een socialisatie van het grondbezit, de socialisatie van de grote woningbedrijven. Huisvesting en grond moeten een collectief goed zijn.

6. Iedereen moet het recht hebben om te kunnen kiezen voor een eigen manier van wonen.

7. een radicale koerswijziging in politiek en economie: voor een solidaire en ecologische stedelijke ontwikkeling!

Zolang ons recht op huisvesting niet wordt afgedwongen, zal er geen einde komen aan de onrechtvaardigheid in de huisvestingssector, omdat winst in dit economische systeem altijd zwaarder zal wegen dan sociale rechtvaardigheid. We zullen de druk blijven opvoeren totdat het recht op adequate huisvesting voor iedereen gegarandeerd is! 

Voorbij de stadsgrenzen en over de landsgrenzen heen, staan we zij aan zij in protest, verzet, en solidariteit en met alternatieven!

Neem deel aan de wereldwijde actiedag voor huisvesting op 28 maart 2020.

In de afgelopen jaren zijn mensen de straat op gegaan om een betere huisvesting en een beter stedelijk beleid te eisen; op 6 april 2018 hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd voor het recht op huisvesting in bijna 50 Europese steden.

We roepen iedereen op om samen de straat op te gaan, op dezelfde dag, in steden in heel Europa, omdat we voor elkaar zorgen en verenigd zijn in gemeenschappelijke belangen. Elke lokale groep is volledig vrij om zijn eigen agenda te bepalen, zijn eigen lokale thema’s te benadrukken en zijn of haar favoriete vorm van actie te gebruiken.

Veel deelnemende groepen maken deel uit van de “European Action Coalition for the Right to Housing and to the City”, een Europees netwerk van meer dan 30 organisaties die samen strijden tegen de huisvestingscrisis in onze steden en landen.

We hebben 28 maart gekozen uit solidariteit met de huurders in Frankrijk omdat op deze dag een einde komt aan de winterstop voor uitzettingen. Het Franse winterbestand begint elk jaar in oktober en strekt zich uit tot maart, maar vanaf april worden de huurders in Frankrijk opnieuw geconfronteerd met gedwongen uitzettingen en dakloosheid.

Als je deel wilt uitmaken van de actiedag 2020 met mensen uit jouw stad en/of organisatie, dan ben je van harte welkom om aan te sluiten bij onze beweging op 28 maart. 

Voor vragen of andere opmerkingen, schrijf dan naar: info@housing-action-day.net // info@housingnotprofit.org
Voor meer informatie: (in Nederland): contact(@)bondprecairewoonvormen.nl

Of retakethecity: https://retakethe.city/retakethecity@riseup.net

Duits: mietenwahnsinn: https://mietenwahnsinn.info/

Housing Action Day website for the German Action Alliance Against Displacement and Rent Madness [Aktionsbündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn]

————-

(English)

Call for the Housing Action Day on the 28th of March 2020

Since the subprime mortgage crisis in 2008, the fight for the right to housing and the city has only intensified: our homes continue to be a gold mine and a mere share on the stock exchange market that does not see people and sees only profit.

Housing speculation is driving up rents and property prices, while the amount of affordable and public housing continues to decline. Our communities and neighbourhoods are rapidly being restructured to generate more profit: our favourite pub, our indispensable kindergarten or our local kiosk are under threat or have already been displaced.

While some of us have become homeowners and took on debt so that we could have a roof over our heads – always facing the risk of losing our homes to the bank as many did, some of us are tenants and receive eviction notices or rent increases that take away more and more of our monthly income. Our houses are being sold and resold with tenants inside for profit, our rents continue to rise, our homes turn into offices and co-working spaces, holiday apartments, or simply remain vacant as a financial investment.

We are served eviction notices and get violently removed from our homes, torn out of our neighbourhoods, and on to the streets.  As homeless people we are forced to live in inhumane conditions. 

These cruelties have become an everyday occurrence in many places in Europe and around the world. But we will not tolerate this injustice and violence any longer. The sellout of cities in the interest of the few is not a law of nature, but the consequence of an uninhibited economic system and a policy that seems to have lost any sense of social responsibility. Together we can change that!

All over the world people are rising to demand our housing rights: we need to get organized in our neighbourhoods, join forces in tenant organisations and right-to-the-city groups, block evictions, squat vacant houses, stop the auctions of our homes, and create alternative forms of living by sharing experiences with people in other cities and countries.. 

Housing for people – not for profit!

We stand in solidarity together and demand that our homes and cities must stop being sources of profit. We want to live in decent housing without fear of being evicted as housing is an essential place to any living being: it is our home, not a commodity!

We want cities that represent our diversity and, as such, we advocate for the full integration of the various social, cultural, educational and economic dimensions of our cities; regardless of income, ethnicity, geographical origin, sexual orientation, gender or age. We want to have the right to live in a decent home and to actively participate in the development and transformation of our cities.

We, a Europe-wide coalition of tenant and right-to-housing/city groups, demand:

1. Real social rents and a fundamentally different rent law. No profit from our rents and homes!

2. An end to evictions and homelessness. Housing First in dignified houses and a legally enforceable right to housing!

3. End vacancy! We demand that the renting of speculative vacancy can be forced. Legalize squatting!

4. Real democratic participation and collective rights for tenants and residents. We want to decide what happens to our homes and our cities!

5. A new non-profit status in the housing sector, an end to the land speculation, a socialization of land ownership and large housing companies. Housing and land must be a collective good!

6. Everyone should have the right to choose their form of housing.

7. A radical change of course in policies and economy: for a social and ecological urban development!

As long as our right to housing is not being enforced, the injustice in the housing sector will not come to an end as profit will always weigh more than social justice in this economic system. We will continue to raise the pressure until the right to adequate housing is guaranteed to all! 

We stand side by side, beyond the city limits and across national boundaries, in protest, resistance, solidarity and with alternatives!

Join the worldwide Housing Action Day on the 28th of March 2020.

In the last few years, people have taken to the streets demanding a better housing and urban policy; on the 6th of April 2018, tens of thousands of people demonstrated for the right to housing in almost 50 European cities.

We call for everyone to go out to the streets together, on the same day in cities across Europe, because we care for each other and are united in common interests. Every local group is completely free to set their own agenda, to stress their local topics and use their preferred form of action. 

Many participating groups are part of  the “European Action Coalition for the Right to Housing and to the City”, a European wide network of over 30 organisations fighting together against the housing crisis in our cities and countries.

We chose the 28th of March in solidarity with tenants in France because it is the end of the winter truce for evictions. The French winter truce starts every year  in October and extends to March, but from April on, the tenants in France face forced evictions and homelessness once again.

If you want to be part of the action day 2020 with people from your city and/or organisation, you are more than welcome to join our movement on the 28th of March. 

If you have a question, want to participate or have other comment, please write to: info@housing-action-day.net  //  info@housingnotprofit.org

For further information:

Housing Action Day website for the German Action Alliance Against Displacement and Rent Madness [Aktionsbündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn]

nl_NLNL